Obchodné podmienky

Zmluvné podmienky používania aplikácie

Spievankovo

Posledná úprava: 25.01.2021

Úvodné ustanovenia

Ďakujeme vám za používanie aplikácie Spievankovo (ďalej aj ako „Aplikácia”, alebo aj ako „Služby“).

 1. Prevádzkovateľom služby a nositeľom práv k Aplikácii je spoločnosť Spievanka, s.r.o., so sídlom: Rajtákova 1450/19 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, Slovenská republika, IČO: 52291928, IČ DPH: SK2120992247, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 136250/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ je založený podľa práva Slovenskej republiky. Miesto umiestnenia serverov pre Aplikáciu je v Slovenskej republike. Aplikácia je prístupná prostredníctvom internetovej stránky pod doménou www.spievankovo.sk a www.anglicanina.sk alebo ako mobilná aplikácia „Spievankovo“ pre platformu Android a iOS.
 2. Aplikácia umožňuje prehrávanie a prezeranie hudobného a multimediálneho obsahu, ktorý je zameraný na výučbu angličtiny hravou formou. Účelom Aplikácie je podpora výuky angličtiny u detí využitím hudobno-dramatických prostriedkov. Interaktívne príbehy z detského programu v anglickom jazyku, ktoré sú plné hudby, spevu a tanca, vtiahnu deti do deja, pričom sa hravo učia cudzí jazyk.
 3. Užívateľom sa rozumie fyzická osoba registrovaná u Prevádzkovateľa, ktorá prostredníctvom elektronických aplikácií využíva produkty a služby, ktoré sú predmetom aplikácie „Spievankovo".
 4. Prevádzkovateľ je výlučným nositeľom autorských práv k aplikáciám „Spievankovo", softvéru a v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení (ďalej len ako „autorský zákon") je jedinou osobou oprávnenou na výkon majetkových práv autora k Aplikáciám a softvéru.
 5. Službami sa rozumie sprístupňovanie autorsky chráneného hudobného a multimediálneho obsahu - piesní a videí, zameraných na výuku angličtiny najmä pre deti predškolského veku, a to prostredníctvom Aplikácie.
 6. Tieto obchodné a licenčné podmienky ( ďalej len „Podmienky “) predstavujú dohodu medzi užívateľom a Prevádzkovateľom a regulujú prístup a používanie produktov a služieb poskytovaných Prevádzkovateľom užívateľovi prostredníctvom Aplikácie. Pre platné uzatvorenie zmluvy o využívaní Aplikácie medzi užívateľom a Prevádzkovateľom sa od používateľa vyžaduje dosiahnutie veku 18 rokov a plná spôsobilosť na právne úkony.
 7. Používaním Aplikácie užívateľ akceptuje tieto Podmienky. Ak užívateľ nesúhlasí s niektorou z nižšie uvedených podmienok, je povinný zdržať sa používania Aplikácie.

Pravidlá používania

 1. Pre používanie Aplikácií je potrebné, aby užívateľ vykonal registráciu – vytvoril si užívateľské konto (ďalej aj ako „Konto“). Pri registrácii môže Prevádzkovateľ od užívateľa požadovať osobné údaje, prípadne mať možnosť získať tieto osobné údaje prostredníctvom osobného konta používateľa na sociálnych sieťach Google, a/alebo Facebook (registrácii/prihlásenie cez Google konto, alebo cez Facebook konto).
 2. Registrovaný užívateľ je povinný zodpovedajúco chrániť prístupové údaje k svojmu Kontu, zodpovedá za zachovanie dôvernosti týchto údajov a zodpovedná za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho účtu, pokiaľ včas neoznámil Prevádzkovateľovi podozrenie na neoprávnené použitie a/alebo zneužitie svojho Konta.
 3. Užívateľ registráciou vo webovej verzii Aplikácie na webovej stránke pod doménou www.spievankovo.sk , www.anglicanina.sk alebo stiahnutím Aplikácie pre smartfóny do zariadenia užívateľa a následnou registráciou vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Softvér a licencia

 1. Užívateľ môže používať Aplikáciu prostredníctvom webového prehliadača alebo si môže stiahnuť Aplikáciu pre smartfóny, čo predstavuje nadobudnutie trvalej rozmnoženiny Aplikácie, do svojho užívacieho zariadenia pre vlastnú potrebu.
 2. Aplikácia je voľne stiahnuteľná z App Store (iOS) a z Google Play (Android) a môže sa po inštalácii v zariadení užívateľa automaticky aktualizovať.
 3. Prevádzkovateľ udeľuje osobnú, neprenosnú, bezplatnú a nevýhradnú licenciu s celosvetovou platnosťou na používanie softvéru. Licencia je poskytovaná výhradne za účelom umožniť využívať výhody Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom spôsobom povoleným týmito Podmienkami. Rozmnoženina Aplikácie je určená výlučne len pre osobné použitie užívateľa, teda nesmie byť užívateľom použitá na komerčné účely. Rovnako webová aplikácia je tiež určená výlučne len pre osobné použitie užívateľa a nesmie byť užívateľom použitá na komerčné účely. Porušenie podmienok podľa tohto odseku užívateľom je dôvodom na okamžité zrušenie registrácie užívateľa v Aplikácií, s čím užívateľ vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody voči užívateľovi nie je týmto dotknutý.
 4. Využívať Služby poskytované prostredníctvom Aplikácie môže užívateľ iba po vyjadrení súhlasu s týmito Obchodnými a licenčnými podmienkami.
 5. Užívateľ nie je oprávnený Aplikáciu meniť, upravovať a dopĺňať, rozmnožovať, spracovávať, upravovať, distribuovať, vyhotovovať preklad Aplikácie zo strojového kódu do zdrojového jazyka, ani voľne modifikovať, ani adaptovať Aplikáciu podľa svojej potreby, a to ani prostredníctvom tretích osôb. Užívateľ nie je oprávnený preskúmať ani testovať funkčnosť Aplikácie za účelom zistenia princípov, na ktorých bola aplikácia (webová aplikácia a aplikácia pre smartfóny) založená a vytvorená, resp. ktorýkoľvek prvok týchto Aplikácií.
 6. Porušenie podmienok podľa tohto odseku užívateľom je dôvodom na okamžité zrušenie registrácie užívateľa v Aplikácii s čím užívateľ vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody voči užívateľovi nie je týmto dotknutý.
 7. Užívateľ registráciou v Aplikácii nenadobúda vlastnícke právo, ani žiadne majetkové ani osobnostné práva k Aplikácií , softvéru, ani k žiadnej ich súčasti, nadobudne len právo na užívanie Aplikácie za podmienok uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.
 8. Používaním Aplikácie a využívaním Služieb nenadobúda užívateľ žiadne práva duševného vlastníctva týkajúce sa Služieb a obsahu, ku ktorému pristupuje. Tieto zmluvné podmienky neudeľujú užívateľovi právo používať žiadne označenia, logo, texty, obrázky, údaje, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy použité v Službách spôsobom, ktorý ohrozuje alebo poškodzuje práva nositeľov autorských a iných práv k duševnému vlastníctvu.
 9. V súvislosti s používaním Služieb môže Prevádzkovateľ v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) oslovovať užívateľa s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii, na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže užívateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu: obchod@tonada.sk (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

Cena Služieb a platobné podmienky

 1. Obsah Aplikácie je užívateľom prístupný v dvoch verziách, a to v bezplatnej verzii so základnou ponukou služieb alebo v spoplatnenej verzii s rozšírenou ponukou služieb.
 2. Prevádzkovateľ Aplikácie spoplatňuje prístup k časti obsahu Aplikácie za podmienok uvedených nižšie, tým však nie je dotknutá možnosť Prevádzkovateľa umožniť užívateľom prístup k spoplatnenému obsahu Aplikácie v rámci iných produktov, resp. prostredníctvom produktov ponúkaných tretími osobami.
 3. Užívateľ, ktorý zaplatil Prevádzkovateľovi Poplatok definovaný nižšie, je ďalej v týchto pravidlách nazývaný Platiacim užívateľom.
 4. Platiaci užívateľ má možnosť prezerať spoplatnenú časť obsahu Aplikácie počas predplatného obdobia v neobmedzenom časovom rozsahu, alebo má možnosť prezerať spoplatnenú časť obsahu Aplikácie počas predplatného obdobia v neobmedzenom časovom rozsahu a súčasne možnosť prezerať obsah Aplikácie bez zobrazovania reklamy.
 5. Poplatkom sa v týchto pravidlách rozumie suma, ktorú uhradil Platiaci užívateľ za prístup k spoplatnenej časti obsahu Aplikácie (ďalej aj ako „Prémiový obsah“) vo výške 3,99 Eur/mesiac.
 6. Poplatok je možné zaplatiť výlučne prostredníctvom iTunes a Google Play a jeho výška je v týchto pravidlách uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty.
 7. Výška Poplatku sa uvádza v sume za mesiac poskytovania služby (ďalej aj „Predplatené obdobie“). Celkovú cenu za poskytovanú Službu je možné vypočítať vynásobením uvedenej sumy Poplatku a počtu mesiacov, počas ktorých bude mať Platiaci užívateľ prístup k službe. Zaplatením prvého Poplatku Platiaci užívateľ vyjadruje svoj súhlas s tým, že Služba mu bude poskytovaná až dovtedy, kým jej poskytovanie neukončí.
 8. Poplatok za nasledujúce mesiace poskytovania služby bude Platiacemu užívateľovi pravidelne a automaticky odpisovaný z jeho účtu v dobe 24 hodín pred začiatkom nového Predplatného obdobia, s čím Platiaci užívateľ vyjadruje svoj súhlas zaplatením Poplatku za prvé Predplatené obdobie.
 9. Platiaci užívateľ môže poskytovanie služby kedykoľvek ukončiť tak, že najneskôr 24 hodín pred uplynutím Predplateného obdobia v nastaveniach svojho účtu v aplikácii Spievankovo ukončí automatické odpisovanie Poplatku zo svojho účtu v prospech Prevádzkovateľa.
 10. Spoplatnená služba bude Platiacemu zákazníkovi aktivovaná zvyčajne ihneď po zaplatení Poplatku, najneskôr však do 12 hodín a bude dostupná výlučne v type zariadenia, prostredníctvom ktorého Platiaci užívateľ uhradil Poplatok, prostredníctvom prihlásenia sa užívateľa do jeho konta na iTunes alebo Google Play.
 11. Platiaci užívateľ berie na vedomie a súhlasí so začatím poskytovania služby v uvedenej lehote. Platiaci užívateľ zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy (§ 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014: „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.“).

Pravidlá ochrany súkromia

 1. V predzmluvných vzťahoch a v súvislosti s uzatvorením a plnením zmluvy, ktorej predmetom je využívanie Aplikácie a služieb Prevádzkovateľ zhromažďuje o používateľovi informácie nasledujúcimi spôsobmi:
  1. Informácie, ktoré užívateľ poskytuje pri vytvorení Konta. Pri registrácii môže Prevádzkovateľ požadovať od užívateľa osobné údaje, ako sú: meno a priezvisko, pohlavie (muž, žena), bydlisko (ulica a číslo domu, mesto, PSČ, štát) e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia.

   Prevádzkovateľ je oprávnený zhromažďovať a spracovávať osobné údaje poskytnuté užívateľom v rozsahu, v ktorom ich užívateľ poskytne na účely použitia Aplikácie.

   Účel spracovávania osobných údajov je poskytovanie Služieb podľa týchto všeobecných zmluvných podmienok ako aj vedenie databázy klientov používajúcich Služby a vedenie evidencie poskytnutých Služieb, ako aj zasielanie newsletterov.

   Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov užívateľa Prevádzkovateľom je plnenie zmluvy o poskytovaní služby (pre poskytovanie Služieb) a oprávnený záujem Prevádzkovateľa (pre vedenie databázy užívateľov a evidencie poskytnutých Služieb) a súhlas užívateľa, v prípadoch, kedy zákon vyžaduje súhlas užívateľa so zasielaním marketingových informácií.

  2. Informácie, ktoré Prevádzkovateľ získa z používania Služieb. Zhromažďujú sa informácie o službách, ktoré služby a ako ich užívateľ používa (napr. čas a spôsob). Tieto informácie zahŕňajú:
   • informácie o zariadení (napríklad model hardvéru, verzia operačného systému, jedinečné identifikátory zariadenia).
   • informácie z protokolov: pri používaní služby alebo pri zobrazovaní obsahu sa automaticky zhromažďujú a uchovávajú určité informácie. Medzi tieto informácie patria:
    • podrobnosti o tom, akým spôsobom užívateľ službu použil,
    • informácie o udalostiach zariadenia, ako sú zlyhania, činnosť systému, nastavenia hardvéru, jazyk prostredia, dátum a čas vašej žiadosti a odkazujúca adresa URL,
    • súbory cookie, ktoré môžu byť jedinečnými identifikátormi Konta užívateľa,
    • informácie o polohe a čase pomocou rôznych technológií, ako sú napríklad adresa IP, GPS poloha,
    • jedinečné čísla aplikácií/ toto číslo môže byť spolu s informáciami o inštalácii (napríklad typ operačného systému a číslo verzie aplikácie) odosielané Prevádzkovateľovi pri inštalácii alebo odinštalovaní príslušnej služby alebo vtedy, keď služba pravidelne kontaktuj servery Prevádzkovateľa, napríklad z dôvodu automatických aktualizácií,
    • identifikovanie zariadenia pomocou súborov cookie alebo podobných technológií.
 2. Prístup k osobným informáciám a ich aktualizácia

  Užívateľ má počas celej doby využívania Služieb prístup k svojim osobným informáciám. Ak sú tieto informácie nesprávne, má možnosť ich aktualizovať alebo odstrániť, okrem prípadov, kedy má užívateľ zákonom stanovenú možnosť alebo povinnosť tieto informácie uchovávať. Pri aktualizácii osobných informácií vás môže Prevádzkovateľ požiadať o overenie svoju totožnosti. Prevádzkovateľ má právo odmietnuť žiadosti, ktoré sa bezdôvodne opakujú, vyžadujú neprimerané technické úsilie (napríklad vyvinutie nového systému alebo zásadnú zmenu existujúcich postupov), ohrozujú súkromie ostatných užívateľov alebo by ich uskutočnenie bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami (napríklad žiadosti súvisiace s informáciami na záložných systémoch).

  Prevádzkovateľ je povinný poskytovať služby tak, aby boli informácie chránené pred náhodným či zámerným zničením a z toho dôvodu, ak užívateľ odstráni svoje informácie z Aplikácie, ich redundantné kópie nemusia byť bezprostredne odstránené z aktívnych serverov a záložných systémov Prevádzkovateľa.

 3. Používanie a spracúvanie zhromažďovaných informácií

  Informácie, ktoré zhromažďuje Prevádzkovateľ pri poskytovaní Služieb, používa na:

  • poskytovanie, udržiavanie, ochranu a zlepšovanie Služieb,
  • vývoj nových Služieb
  • na ochranu Prevádzkovateľa a užívateľov
  • pre cielené poskytovanie obsahu zodpovedajúcemu potrebám užívateľa.

  Prevádzkovateľ uchováva záznam komunikácie s užívateľom pre účely riešenia prípadných problémov.

  E-mailovú adresu môže Prevádzkovateľ použiť na zasielanie informácií o Službách (napríklad oznamov o nadchádzajúcich zmenách či vylepšeniach).

  Informácie zhromažďované zo súborov cookie a ďalších technológií používa Prevádzkovateľ na vylepšenie používateľského prostredia a celkovej kvality Služieb. Správanie užívateľa pri používaní Služieb analyzujú automatizované systémy, aby Prevádzkovateľ mohol lepšie prispôsobovať Služby potrebám užívateľa ( napr. výsledky vyhľadávania, personalizovanú inzerciu a pod.)

  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje a iné osobné informácie na svojich serveroch umiestnených v Slovenskej republike.

 4. Externé spracovanie informácií

  Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje ani iné zhromažďované informácie priamo iným osobám. Môže však tretím osobám poskytnúť analýzy, štatistiky, prehľady nákupného správania užívateľa , ktoré vychádzajú aj z osobných informácií, avšak sú poskytované v takej forme, ktorá neumožňuje akokoľvek identifikovať užívateľa, t.j. zistiť totožnosť konkrétnej fyzickej osoby.

  Osobné informácie môže Prevádzkovateľ zdieľať s tretími osobami, len ak sú nevyhnutné pre:

  • výkon práva (napr. zákony, nariadenia, právny proces alebo vynútiteľná žiadosť štátnej správy).
  • uplatnenie príslušných zmluvných podmienok vrátane zistenia a uplatnenia nárokov z ich možného porušenia,
  • rozpoznanie, zabránenie alebo na iný postup zameraný na riešenie podvodu, technických ťažkostí či bezpečnostných problémov,
  • ochranu pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti Prevádzkovateľa, jeho používateľov alebo verejnosti tak, ako to vyžadujú alebo dovoľujú právne predpisy
 5. Technické zabezpečenie informácií

  Prevádzkovateľ využíva technické riešenia na ochranu informácií uchovávaných o užívateľoch a iných dôverných informácií pred neoprávneným prístupom a neoprávneným pozmeňovaním, sprístupnením alebo zničením.

  Konkrétne ide o tieto činnosti:

  • dátovú komunikáciu šifrujeme pomocou protokolu SSL (TSL),
  • dôkladne kontrolujeme procesy zhromažďovania, ukladania a postupy spracúvania informácií vrátane opatrení fyzického zabezpečenia, aby sme sa zabezpečili pred neoprávneným prístupom do systémov,

  Prístup k osobným údajom a dôverným informáciám majú len zamestnanci Prevádzkovateľa, príp. zmluvní partneri, ktorí spracúvajú osobné údaje a iné dôverné informácie pre Prevádzkovateľa a ktorí sú zmluvne viazaní povinnosťou zachovávať dôvernosť a mlčanlivosť.

  Pravidlá ochrany súkromia platia pre Služby poskytované Prevádzkovateľom a môžu sa meniť. Všetky zmeny pravidiel ochrany súkromia Prevádzkovateľ uverejní na stránke www.spievankovo.sk a na podstatné zmeny môže Prevádzkovateľ upozorniť užívateľa aj mailom.

Úpravy Služieb

Prevádzkovateľ Služby priebežne upravuje a zdokonaľuje . Prevádzkovateľ je oprávnený pridať alebo odstrániť niektoré funkcie a vlastnosti a taktiež pozastaviť či úplne prestať poskytovať Službu ako celok. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť používanie Služieb.

Zodpovednosť

 1. Prevádzkovateľ poskytuje Služby s primeranou odbornou starostlivosťou. Prevádzkovateľ ani jeho dodávatelia neposkytujú žiadne záruky týkajúce sa Služieb.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne vady služby, ktoré boli spôsobené konaním alebo opomenutím užívateľa.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená užívateľovi konaním Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplýva a je mu možné ho uložiť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená užívateľovi nefunkčnosťou Aplikácie, nedostupnosťou Konta a ani za škodu, ktorá bola spôsobená v dôsledku situácii a udalostí, ktoré nastali nezávisle od vôle Prevádzkovateľa.
 5. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za stratu údajov, za finančné straty alebo nepriame, mimoriadne a následné škody, ktoré môžu užívateľovi vzniknúť používaním Služieb.
 6. Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú porušením Všeobecných obchodných podmienok. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za stratu údajov, za žiadne nepriame, mimoriadne a následné škody, ktoré môžu užívateľovi vzniknúť používaním Služieb.
 7. Celková zodpovednosť Prevádzkovateľa je obmedzená na sumu hodnoty poskytnutej Služby bez DPH.

Reklamácie

 1. Reklamácie alebo sťažnosti možno zasielať písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa zapísanú v obchodnom registri alebo na e-mailovú adresu: obchod@tonada.sk.
 2. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovaných skutočností a požiadavku užívateľa, ako žiada vybaviť reklamáciu.
 3. Prevádzkovateľ je povinný každú reklamáciu posúdiť v zákonnej lehote a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky vedúce k uspokojeniu nárokov užívateľa zo zistených vád.

Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, ak užívateľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sťažnosť alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa s písomnou žiadosťou o nápravu prostredníctvom pošty alebo kontaktného e-mailu: obchod@tonada.sk.
 2. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť užívateľa podľa ods. 9.1. tohto článku odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej odoslania užívateľom, má užívateľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ zverejňuje Všeobecné obchodné podmienky na webovej stránke aplikácie „Spievankovo" pod doménou www.spievankovo.sk , www.anglicanina.sk v aplikácii „Spievankovo" pre smartfóny.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať, zmeniť alebo doplniť tieto Všeobecné obchodné podmienky, pričom k takejto aktualizácii, zmene alebo doplneniu Všeobecných podmienok sa nevyžaduje predchádzajúci ani následný súhlas užívateľa.

  Aktualizáciu, zmenu alebo doplnenie týchto Všeobecných podmienok oznámi Prevádzkovateľ užívateľovi najneskôr 7 (slovom: sedem) kalendárnych dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny Všeobecných podmienok, a to zobrazením príslušnej správy v rámci aplikácie „Spievankovo" pre smartfóny, resp. zaslaním správy na e-mailovú adresu užívateľa, ktorú užívateľ uviedol pri svojej registrácii do aplikácie „Spievankovo", čím sa považuje notifikačná povinnosť Prevádzkovateľa voči užívateľovi za splnenú.

 3. Ak užívateľ nesúhlasí so zmenou Všeobecných obchodných podmienok, je oprávnený od zmluvy odstúpiť odoslaním požiadavky na zrušenie predplatného.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek bez udania dôvodu ukončiť prevádzkovanie aplikácií „Spievankovo“ (webová aplikácia a aplikácia pre smartfóny) alebo obmedziť prevádzkovanie predmetných Aplikácií podľa vlastného uváženia a rozhodnutia. O tejto skutočnosti bude Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu informovať užívateľa prostredníctvom Aplikácie, resp. zaslaním správy na e-mailovú adresu užívateľa, ktorú užívateľ uviedol pri svojej registrácii do Aplikácie.
 5. Zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a užívateľmi Aplikácií , ktoré nie sú týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami výslovne upravené, sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 6. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.01.2021.